DYNO TEST PERFORMANCE


  Registration No: JHW5170
  Vehicle: TOYOTA HILUX TIGER CAB 3.0 D4D
  Comments: DYNO TEST Performance report
  จุดที่ติดตั้งเครื่องทดสอบ: หัวฉีด


  วิธีการทดสอบ


  1.น้ำมันที่ใช้ทดสอบ 50 ลิตร
  2.ระยะการวิ่งที่ทดสอบที่ 4000 รอบ

  การทดสอบ: อัตราการผสมของน้ำมันกับอากาศ และ แรงบิด  อัตราการผสมของน้ำมันในอากาศ

  RUN 1 (Oil X): ค่าเริ่มต้มการทดสอบที่ 3 Lambda และค่าสิ้นสุดการทดสอบที่ 4 Lambda ค่าเฉลี่ยตลอดการทดสอบ
  อยู่ที่ 5.7 Lambda

  RUN 2 (MEGA DAYA): ค่าเริ่มต้นการทดสอบที่ 3 Lambda และค่าสิ้นสุดการทดสอบที่ 9 Lambda ค่าเฉลี่ยตลอดการทดสอบ
  อยู่ที่ 9 Lambda


  แรงบิด

  RUN 1 (Oil X): ค่าเริ่มต้มการทดสอบที่ 10 nm และค่าสูงสุดที่ 2100 รอบก่อนจะลดลง ค่าสิ้นสุดการทดสอบที่ 17 nm ค่าเฉลี่ยตลอดการทดสอบอยู่ที่ 20.71 nm

  RUN 2 (MEGA DAYA): ค่าเริ่มต้นการทดสอบที่ 10 nm และพีคสุดที่ 2100 รอบก่อนจะลดลง ค่าสิ้นสุดการทดสอบที่ 20 nm ค่าเฉลี่ยตลอดการทดสอบอยู่ที่ 22.46 nm
  Registration No: JHW5170
  Vehicle: TOYOTA HILUX TIGER CAB 3.0 D4D
  Comments: DYNO TEST Power report
  จุดที่ติดตั้งเครื่องทดสอบ: เครื่องยนต์


  วิธีการทดสอบ


  1.น้ำมันที่ใช้ทดสอบ 50 ลิตร
  2.ระยะการวิ่งที่ทดสอบที่ 4000 รอบ  การทดสอบ: ทดสอบแรงม้าเทียบกับรอบรถยนต์

  RUN 1 (Oil X): แรงม้าเริ่มต้นที่ 35 และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนถึงค่าสูงสุดที่ 5000 รอบ และค่อยๆ ลดลงที่ 6000 รอบก่อนจะคงที่ แรงม้า ณ จุดสิ้นสุดการทดสอบที่ 64 ค่าเฉลี่ยระหว่างการทดสอบอยู่ที่ 58

  RUN 2 (MEGA DAYA): ค่าเริ่มต้นการทดสอบที่ 3 Lambda และค่าสิ้นสุดการทดสอบที่ 9 Lambda ค่าเฉลี่ยตลอดการทดสอบอยู่ที่ 9 Lambda

  บรรณานุกรม

  ค่า AFR (Air Flow Rate อัตราการผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง)
  6.0 AFR – เกิดการเผาไหม้ (เครื่องพร้อมทำงาน)
  7.0 AFR – เกิดควันคำ / พลังงานต่ำ
  11.5 AFR – เกิดแรงบิดที่ดีที่สุดที่คอวาล์ว
  12.2 AFR – จุดปลอดภัยของแรงที่คอวาล์วSafe
  13.3 AFR – เกิดแรงบิดที่ดีที่สุด
  14.6 AFR – ค่าสัมประสิทธิ์การเผาไหม้ที่เหมาะสมที่สุด
  15.5 AFR – การขับขี่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  16.5 AFR – การขับขี่ที่เกิดประประสิทธิภาพ
  18.0 AFR – การผสมของคาร์บอนไดออกไซด์ในการเผาไหม้เกิดประสิทธิสูงสุด
  22.0+ AFR – หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็คโทรนิคสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ